REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

z dnia 01.07.2018

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został przyjęty na postawie przepisu art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160). W sprawach
  w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318).
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą pod firmą: Centrum Psychiatrii Anima Iwona Trzonkowska-Żyśko (zwany w dalszej części Regulaminu: Centrum); wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pod numerem: 000000200421.
 • 2

Regulamin organizacyjny Centrum określa:

 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • cele i zadania Centrum,
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • sposób kierowania i reprezentowania Centrum oraz jego strukturę organizacyjną,
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za jej udostępnianie,
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz ich wysokość.

 

ROZDZIAŁ II

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 • 3

Świadczenia zdrowotne udzielane są w:

 • Centrum Psychiatrii Anima, pod adresem: ul. Jarocka 86, 10-699 Olsztyn,
 • Poradnia Szczytno, pod adresem: Tadeusza Kościuszki 20, 12-100 Szczytno,
 • miejscu pobytu pacjenta w zakresie wizyt domowych/środowiskowych.

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA PODMIOTU

 • 4

Celem głównym Centrum jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia psychicznego ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

 

ROZDZIAŁ IV

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • 5
 1. Centrum udziela ambulatoryjnych oraz całodobowych, innych niż szpitalne, rodzajów świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia specjalistycznego – psychiatria.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Centrum obejmuje:

– porady lekarskie diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia
i ustalenia   dalszego postępowania leczniczego,

– porady lekarskie będące kontynuacją ustalonego postępowania leczniczego,

– porady psychologiczne diagnostyczne,

– porady psychologiczne ogólne,

– sesje psychoterapii indywidualnej,

– grupowe formy psychoterapii w ramach oddziału dziennego oraz grup                               ambulatoryjnych,

– grupowe formy psychoedukacji,

– wizyty domowe/środowiskowe wykonywane przez psychiatrę, psychologa,                       pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego,

– farmakoterapię,

– odpłatne świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii, psychoterapii, usług                        psychologa,

– świadczenie usług w zakresie orzecznictwa lekarskiego,

– sporządzanie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia,

– realizację postanowień o przymusowym leczeniu psychiatrycznym wynikających
z innych ustaw,

 1. Usługi są świadczone przez osoby posiadające przewidziane prawem uprawnienia
  i kwalifikacje zawodowe, przy zachowaniu wszelkich wymagań świadczenia usług określonych przepisami prawa, zgodnie ze standardami wiedzy medycznej oraz kanonami etycznymi.

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB KIEROWANIA I REPREZENTOWANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 • 6
 1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą następujące zakłady lecznicze:

1) Centrum Psychiatrii Anima,

2) Centrum Psychiatrii Anima Oddział Dzienny.

 

 

 1. Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego Centrum Psychiatrii Anima to:

1) Poradnie (kod resortowy: 02)

2) Poradnia Szczytno (kod resortowy: 03)

 1. Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego Centrum Psychiatrii Anima Oddział Dzienny to:

1) Oddział Dzienny (kod resortowy: 01)

 1. Komórki organizacyjne funkcjonujące w Centrum Psychiatrii Anima to:

1) Poradnia zdrowia psychicznego (kod resortowy: 1700)

2) Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (kod resortowy: 2730)

3) Poradnia leczenia nerwic (kod resortowy: 1706)

4) Poradnia zdrowia psychicznego w Szczytnie  (kod resortowy: 1700)

5.Komórki organizacyjne funkcjonujące w  Centrum Psychiatrii Anima Oddział Dzienny to:

1) Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych (kod resortowy: 2706)

 1. Z komórek organizacyjnych Centrum Psychiatrii Anima wydziela się:

1) Rejestrację (kod resortowy 9000)

 1. Centrum współpracuje z odrębnymi podmiotami w zakresie obsługi księgowej oraz spraw personalnych, bieżącej obsługi systemów informatycznych oraz rozliczeń z NFZ, a także
  z zakresie ochrony danych.
 2. Centrum zarządza i kieruje Iwona Trzonkowska-Żyśko, zwana dalej Kierownikiem Centrum.
 3. Kierownik Centrum wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz. Kierownik Centrum podejmuje i wykonuje czynności
  z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum. Kierownik Centrum powołuje Koordynatora Medycznego Centrum.

Kierownik Centrum może delegować swoje obowiązki i prawa na Koordynatora Medycznego Centrum.

Podczas nieobecności Kierownika Centrum zastępuje go Koordynator Medyczny Centrum lub upoważniony przez niego pracownik, bądź inna wskazana osoba.

 1. Koordynatorem Medycznym Centrum jest Tomasz Żyśko. Koordynator Medyczny Centrum pozostaje w stosunku podległości służbowej do Kierownika Centrum.
 2. Do zadań Koordynatora Medycznego Centrum należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Centrum w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami
i zasadami, w zakresie ustalonym w zawartych z Centrum umowach,

2) koordynowanie pracy personelu niemedycznego Centrum,

3) zarządzanie pracą poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum,

4) koordynowanie pracy personelu medycznego Centrum,

5) należyte gospodarowanie mieniem Centrum,

6) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego,

7) sprawowanie nadzoru nad pracą lekarzy i innych podległych pracowników       Centrum,

8) sprawowanie nadzoru na dokumentacją lekarską,

9) rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów oraz ewentualne wprowadzanie w życie    zawartych w nich postulatów,

10) nadzór nad prawidłową realizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

i innych aktów prawnych mających zastosowanie w realizacji świadczeń   zdrowotnych.

 1. Podczas nieobecności Koordynatora Medycznego Centrum zastępuje go Kierownik Centrum lub upoważniony przez niego pracownik, bądź inna wskazana osoba.
 2. Personel Centrum, poza Kierownikiem Centrum, pozostaje w stosunku podległości służbowej do Koordynatora Medycznego Centrum.
 3. Starsza sekretarka medyczna koordynuje pracę personelu Rejestracji oraz pomaga
  w pracy administracyjnej Centrum. Podczas nieobecności Starszej sekretarki medycznej zastępuje ją Kierownik Centrum lub upoważniony przez niego pracownik, bądź inna wskazana osoba.
 4. Starsza pielęgniarka koordynuje pracę personelu pielęgniarskiego Centrum oraz pełni nadzór nad przestrzeganiem zaleceń sanitarno-higienicznych Centrum. Podczas nieobecności Starszej pielęgniarki zastępuje ją Kierownik Centrum lub upoważniony przez niego pracownik, bądź inna wskazana osoba.
 5. Koordynator Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych koordynuje pracę personelu w zakresie realizacji zadań w Oddziale oraz pełni nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem Oddziału. Podczas nieobecności Koordynatora Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych zastępuje go Kierownik Centrum lub upoważniony przez niego pracownik, bądź inna wskazana osoba.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

 • 7
 1. Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 6 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych
  w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego oraz innych niż szpitalne form leczenia,
  a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich, porad psychologicznych, prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej, odbywanie wizyt domowych/środowiskowych, przeprowadzanie niezbędnych badań diagnostycznych.
 2. Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy planowanie i realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej oraz psychologicznej/psychoterapeutycznej dotyczącej osób
  z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności:

1) diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,

2) ustalanie planu postępowania,

3) kontynuacja planu opieki w formie porad lekarskich, psychologicznych oraz     psychoterapii indywidualnej bądź grupowej, zależnie od stanu psychicznego
i aktualnych potrzeb,

4) niezbędna farmakoterapia,

5) w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie stacjonarne,

3 Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego w Szczytnie należy planowanie
i realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej oraz psychologicznej /psychoterapeutycznej dotyczącej osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności:

1) diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,

2) ustalanie planu postępowania,

3) kontynuacja planu opieki w formie porad lekarskich, psychologicznych oraz     psychoterapii indywidualnej bądź grupowej, zależnie od stanu psychicznego
i aktualnych potrzeb, niezbędna farmakoterapia,

4) w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie stacjonarne.

 1. Do zadań Poradni Leczenia Nerwic należy planowanie i realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej oraz psychologicznej/psychoterapeutycznej dotyczącej osób z zaburzeniami psychicznymi nerwicowymi, w szczególności:

1) diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,

2) ustalanie planu postępowania,

3) kontynuacja planu opieki w formie porad lekarskich, psychologicznych oraz     psychoterapii indywidualnej bądź grupowej, zależnie od stanu psychicznego
i aktualnych potrzeb,

4) niezbędna farmakoterapia,

5) w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie stacjonarne

 1. Do zadań Zespołu Leczenia Środowiskowego (domowego) należy planowanie
  i realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej, psychologicznej/psychoterapeutycznej, pielęgniarskiej oraz wykonywanej przez terapeutów środowiskowych. Opieka dotyczy
  w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, których stan zdrowia nie pozwala lub znacznie utrudnia dotarcie do ambulatorium, opieka dotyczy także opiekunów tych osób.
  W ramach opieki realizowane jest leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie stacjonarne. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,

2) ustalanie planu postępowania,

3) kontynuacja planu opieki w formie wizyt domowych/ środowiskowych
w miejscu zamieszkania pacjenta oraz porad lekarskich, psychologicznych oraz psychoterapii indywidualnej bądź grupowej, zależnie od stanu psychicznego  i aktualnych potrzeb,

4) niezbędna farmakoterapia,

5) współpraca z pracownikami pomocy społecznej,

6) w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie stacjonarne,

 1. Do zadań Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych należy w szczególności organizowanie i prowadzenie systematycznych psychoterapii grupowych i indywidualnych dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, prowadzenie działań edukacyjnych, diagnostycznych, udzielanie wsparcia, przez psychoterapeutów, psychologów, terapeutów i psychiatrów.
 • 8
 1. 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Centrum oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno – gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Kierownik Centrum bądź inne osoby wyznaczone przez Kierownika.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • 9
 1. Centrum organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym
  w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie, w sposób elektroniczny,
  z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Objęcie długoterminową opieką Zespołu Leczenia Środowiskowego zależne jest od stanu psychicznego i kondycji somatycznej. Każdorazowo decyzję o objęciu taką opieką podejmuje lekarz psychiatra Centrum, po osobistym zbadaniu pacjenta.
 4. Pacjenci, którzy chcą uczestniczyć w terapii w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych muszą zostać zakwalifikowani do leczenia przez psychoterapeutów Oddziału. Do rozpoczęcia procesu kwalifikacji niezbędne jest uzyskanie przez pacjenta skierowania do psychologa wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 5. Po przybyciu do miejsca udzielania świadczeń, pacjent powinien zgłosić się do rejestracji. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

1) dowód tożsamości,

2) dowód ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku kiedy system elektronicznej weryfikacji osób ubezpieczonych nie potwierdza faktu ubezpieczenia,

 1. W przypadku kiedy pacjent nie ma dowodu ubezpieczenia, składa pisemne oświadczenie
  o posiadaniu ubezpieczenia,
 2. Pacjenci zgłaszający się do każdej z komórek Centrum po raz pierwszy składają
  w rejestracji pisemne oświadczenia o osobach upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej za życia oraz po śmierci, oraz wyrażają ustnie zgodę na udzielenie świadczenia medycznego.
 3. Pacjenci rozpoczynając leczenie w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych składają
  w rejestracji pisemną zgodę na świadczenia medyczne.
 4. Pacjenci zgłaszający się do psychiatry nie muszą posiadać skierowania.
 5. Pacjenci zgłaszający się do psychologa, psychoterapeuty po raz pierwszy powinni posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub
  w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach
  i godzinach ich udzielania.
 7. Centrum nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
 8. Lekarze Centrum kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
 9. Lekarze Centrum kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.
 10. Dokumentacja medyczna w Centrum prowadzona jest w formie elektronicznej, zgodnie
  z aktualnymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 • 10
 1. Centrum w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Centrum oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem
  w przypadku gdy:
 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
 • obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 1. Centrum udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

ROZDZIAŁ IX

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ OPŁATY ZA  JEJ UDOSTĘPNIANIE

 • 11
 1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 2. Centrum udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim,
  w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
  w szczególności kontroli i nadzoru,
 • podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
  w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów
  o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy,
 • innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Centrum lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum pobiera opłaty na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłat za jedną stronę kopii lub za jedną stronę odpisu, wyciągu bądź za nośnik elektroniczny określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

ROZDZIAŁ X

WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPŁATNYCH I NIEODPŁATNYCH

 • 12
 1. Centrum może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie, w razie zawarcia przez Centrum umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ), w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych.
  W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, Centrum nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów.
 2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych są udzielane według określonych harmonogramów dostępności na poszczególne dni i tygodnie każdego miesiąca. 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.
 • 13
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego
  i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach
  i godzinach ich udzielania.
 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.
 5. Centrum nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnia jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.
 6. Odpłatne świadczenia zdrowotne są realizowane na podstawie:

– indywidualnego rozliczenia z pacjentem,

 1. Wpłat za wykonane odpłatnie świadczenia zdrowotne pacjent dokonuje gotówką za pokwitowaniem lub przelewem na wskazany pacjentowi rachunek bankowy Centrum. Po rozliczeniu świadczenia pacjent otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT w razie takiej potrzeby.
 • 14
 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został nadany przez jego Kierownika i wchodzi
  w życie z dniem podpisania.
 2. Regulamin Organizacyjny jest podany do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie wymaganych prawem informacji (rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością) na tablicy informacyjnej umieszczonej
  w poczekalni Centrum oraz na stronie internetowej Centrum.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Cennik usług

 

Olsztyn 01.07.2018 r.                                                  Kierownik Centrum Psychiatrii Anima

Iwona Trzonkowska-Żyśko

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 -CENNIK USŁUG

 1. Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.09.2018 r. – 30.11.2018 r.
1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
II kwartał 2018 r.
4521,08 zł
9,04 zł 0,32 zł 1,81 zł

 

 1. Wizyta u lekarza psychiatry:
 • 180 zł

 

 1. Inne badania orzecznicze, zaświadczenia:
 • 150zł