INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH -PACJENCI

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Centrum Psychiatrii Anima z siedzibą w Olsztynie Jarocka 86 10 -699 Olsztyn, reprezentowana przez Kierownika Centrum Psychiatrii Anima Panią Iwonę Trzonkowską-Żyśko.
 2. W Centrum Psychiatrii „Anima”, powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pan Edmund Preuss Tel. 89 526 55 79
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzaniem udzielania usług medycznych na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Centrum Psychiatrii „Anima” w Olsztynie usługi serwisowe: oprogramowania medycznego, sprzętu informatycznego i medycznego sprzętu diagnostycznego na podstawie zawartych z tymi podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie art 29.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.
 • dokumentacja medyczna – 20 lat
 • zdjęcia RTG przechowywane poza dokumentacją medyczną – 10 lat
 • skierowania – 5 lat
 • nagrania rozmów telefonicznych – rejestracja pacjentów – 1 rok

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi medycznej.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.